Celem kursu jest:

 • opanowanie zasad badania ortopedycznego, z uwzględnieniem odmienności występujących w grupie pacjentów geriatrycznych;
 • przedstawienie podstaw wiedzy nt. osteoporozy z informacją nt. grup leków sprzyjających urazom układu kostnego u pacjentów geriatrycznych;
 • przedstawienie informacji praktycznych nt. najczęstszych schorzeń i urazów układu kostnego u osób w wieku podeszłym i nt możliwości terapeutycznych w tej grupie pacjentów.

Celem kursu jest:

 • zdobycie wiedzy w zakresie epidemiologii i wczesnego rozpoznawania nowotworów skóry;
 • nabycie praktycznych umiejętności z zakresu rozpoznawania nowotworów skóry i stanów przednowotworowych z wykorzystaniem dermatoskopu

Każdy uczestnik po zdanym egzaminie końcowym otrzyma dermatoskop na własność.

Celem kursu jest:

 • opanowanie podstaw teoretycznych oraz interpretacji prawidłowego elektrokardiogramu,
 • rozpoznawanie schorzeń: nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, komorowych zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodzenia śródkomorowego: bloków odnóg pęczka Hisa oraz niespecyficznych zaburzeń przewodzenia,
 • wiedza nt. typów stymulacji serca i ich rozpoznawanie na podstawie zapisu EKG,
 • rozpoznawanie cech niedokrwienia i zawału serca.

Uczestnictwo w kursie oferuje możliwość nabycia umiejętności praktycznych w zakresie:

 • wykonania oraz interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
 • rozpoznawania stanów zagrożenia życia na podstawie zapisu elektrokardiograficznego.

Celem kursu jest:

 • zdobycie wiedzy w zakresie podstawowego badania czynnościowego układu oddechowego jakim jest spirometria;
 • zdobycie umiejętności praktycznych, które pozwolą im wykonywać samodzielnie spirometrię, interpretować wyniki oraz ustalić wstępne rozpoznanie;
 • zwiększenie umiejętności różnicowania dwóch podstawowych chorób obturacyjnych jakimi jest astma i POChP  

Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną naukę obsługi spirometru.